eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Úradná tabuľa - Mesto Šaštín-Stráže 

Vydanie súhlasu na výrub drevín

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení , zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:                             Mária Dostálová

Druh a počet drevín:       borovica lesná – 1ks

Pozemky v k.ú. Stráže: „E“ 1116/107

Dátum doručenia žiadosti:  28.10.2019

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  08.11.2019.