eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Úradná tabuľa - Mesto Šaštín-Stráže 

Vydanie súhlasu na výrub drevín

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení , zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:                             Štefánia Šedivá

Druh a počet drevín:       smrek obyčajný – 1ks

Pozemky v k.ú. Šaštín: „E“ 212/4

Dátum doručenia žiadosti:  12.11.2019

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  20.11.2019.