Aktuálne nie je možné realizovať elektronické platby z portálu elektronických služieb mesta / obce cez MEP ÚPVS (Modul elektronických platieb Ústredného portálu verejnej správy) vzhľadom na nedostupnosť akreditovaných platiteľov (komerčné banky).

Služba slúži na odoslanie Vašich údajov o platbe na základe rozhodnutia k miestnemu poplatku za komunálny odpad. Uvedená služba od klienta slúži na informovanie obce / mesta o vzniknutej platobnej povinnosti.


Dátum zverejnenia: 05.01.2017

Dátum poslednej zmeny: 23.05.2019

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Legislatíva

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 5/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákonná lehota

Služba je uhrádzaná každý mesiac na základe fakturácie.

Poplatky

Služba nie je spoplatnená.
Výška dane je individuálne stanovená v rozhodnutí o vyrúbení dane.

Kompetencie

Životné situácie